RKA Travel พาเที่ยวประเทศจีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน


DAY1 เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองคุนหมิง

20.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน LUCKY Airlines เที่ยวบินที่ 8L802
23.50 น. เดินทางถึง สนามบิน ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก

คุนหมิง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป

DAY2 เดินทางโดยรถไปชมถ้ำไซอิ๋ว (สะพานแก้ว)- เมืองถ่านเตี้ยน - ไร่ผลไม้สตอเบอรี่

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น.  นำท่านเดินทางสู่ชมถ้ำไซอิ๋ว
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00 น.  นำท่านเดินทางสู่ไร่สตรอว์เบอร์รี่ สดๆ (เดินทางประมาณ 1. ชม.) ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ และให้ท่านอิสระเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่  (จำกัดให้ท่านชิมผลสตรอเบอร์รี่ได้ท่านละ 5 ผล) 
16:00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี้ยน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง (เดินทางประมาณ 1.5 ชม.)
18:00 น. รับประทานอาหารอาหารเย็น
พักที่ WANG TONG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY3 เที่ยวภูเขาเหิมะเจียวจื่อ (รวมรถไฟฟ้า+กระเช้า) สวนน้ำตก  ประตูม้าทองไก่หยก

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง ลู่เฉียน ที่ตั้งของภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) อยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอด 2 ข้างทาง เดินทางสู่ เจี้ยจื่อซาน (JiaoZi Mountain) หรือ ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่ง ใหม่ของมณฑลยูนนาน
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16:00 น. นำท่านเข้าชม สวนน้ำตกคุนหมิง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองคุนหมิง
17:00 น. อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
19:00 น. รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY4 วัดหยวนทง  ภูเขาซีซาน ( รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่) - เมืองโบราณกวนตู้ -กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08:00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี
11:00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า ที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริมทะเลสาบเตียนฉือ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า นำท่านเดินทางสู่ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:00 น. เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ
18.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY Airlines เที่ยวบินที่ 8L801 ถึงกรุงเทพเวลา 19.45 น.  โดยสวัสดิภาพ


ค่าบริการ นำเที่ยว คุนหมิง 4 วัน 3 คืน รวมค่าเครื่องบินไปกลับ ตลอดจนการนำเที่ยวตามโปรแกรม

 • เดินทาง 10 - 14 ท่าน ราคาท่านละ 15,900 บาท
 • เดินทาง 20 - 24 ท่าน ราคาท่านละ 13,900 บาท
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์คนละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นราคาแนะนำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเทศกาล , จำนวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการจองไฟท์บิน ดังนั้นโปรดสอบถามอีกครั้งก่อนทำการยืนยันวันเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระต่อท่านที่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน มี 20 กิโลกรัมให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และ 7 กิโลกรัมให้ถือขึ้นเครื่องบิน (แนะนำว่าควรเผื่อน้ำหนักสัมภาระสำหรับของฝากและสินค้าที่ซื้อกลับมาด้วย)
 • เที่ยวประเทศจีน นักท่องเที่ยวไทยต้องขอวีซ่า และ Passport ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
 • โปรแกรมนำเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

RKA Travel นำเที่ยวแบบมีคุณภาพ เที่ยวสนุก ทานอาหารอร่อย และมีที่พักสบาย ในราคายุติธรรม บริการจัดนำเที่ยวทั่วไทย และนำเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงจัดนำเที่ยวทัศนศึกษาให้หน่วยงาน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ราคาประหยัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-625-9929

ช่องทางการติดต่อสอบถามและจองโปรแกรมนำเที่ยว ของ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์

 • Line ID :  roikohadventure , 0846259929
 • โทรศัพท์ : 084-625-9929 
 • เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ ชื่อ คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177
 • ใบอนุญาตนำเที่ยว ของผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ เลขที่  33/ 07054
บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
151/1 ม.5 ถ.เลียบชายทะเล หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 084-625-9929 , 089-025-9929 / Email : roikohadventure.com / Line ID : roikohadventure